Paneo

Paneo är en miljöjuridisk byrå som erbjuder dig juridisk rådgivning inom:


 • miljörätt,
 • vattenrätt,
 • förorenade områden och
 • VA-juridik.


Paneo är baserad i Luleå, men jag bistår med miljöjuridisk rådgivning till företag, fastighetsägare och myndigheter över hela landet. Arbetet kräver sällan närvaro på plats utan kontakterna sker oftast digitalt eller via telefon. Vilket som passar dig bäst. 


Paneo föddes ur min önskan att återvända till rötterna i norra Sverige. Efter att under många år bistått klienter med miljöjuridisk rådgivning över hela landet med utgångsprunkt från södra Sverige så var det dags att göra tvärtom. Bistå klienter med miljöjuridisk rådgivning från Norrbotten.  

Verksamhetsområden

FÖRORENADE OMRÅDEN


Frågor om ansvar för förorenade områden är något som vi har gedigheten erfarenhet av. 

MILJÖRÄTTMiljörätten omfattar inte endast industriell verksamhet utan även frågor som skydd av områden, artskydd och strandskydd.


VATTENRÄTTVattenverksamheter spänner över ett brett fält från vattentäkter, vattenkraft till muddring.VA-JURIDIKVatten och avlopp ser vi som självklara i Sverige men den bakomliggande juridiken är inte alltid lika självklar.


Om Paulina

Med över 10 års erfarenhet av miljöjuridik inom privat och statlig sektor har jag en förståelse för såväl verksamhetens behov såsom de krav som myndigheterna ställer på verksamheterna.

 

Jag började arbeta med miljörätt som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen i Östersund. Efter mark- och miljödomstolen har jag arbetat som miljöjurist med förorenade områden som specialitet och som samordnare av tillsynen för miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsen Skåne. En förståelse för myndigheternas krav har gjort arbetet som juridiskt ombud lättare både i arbetet som miljöjurist på WSP och som biträdande jurist på Agnes advokater. Jag har även varit en period på Vattenkraftens miljöfond innan jag återvände till konsultvärlden.


2010-2013 Mark- och miljödomstolen i Östersund

2013-2015 Länsstyrelsen Skåne

2015-2019  WSP Sverige AB

2019-2020  Vattenkraftens miljöfond AB

2020-2022 Agnes Advokater AB

2022-  Paneo AB

 

Förorenade områden

Enligt huvudregeln i 10 kap. miljöbalken är det förorenaren som ansvarar för efterbehandling av förorenade områden och i andra hand är det fastighetsägaren som ansvarar för efterbehandling om det inte finns en ansvarig verksamhetsutövare. Praxis från mark- och miljödomstolarna har dock lett till en mer komplex bild med undantag från huvudregeln.


Jag har gjort ansvarsutredningar både åt myndigheter och verksamhetsutövare. Tillsynsmyndigheterna behöver en ansvarsutredning för att visa vilken verksamhetsutövare som har ett ansvar enligt 10 kap. miljöbalken för att kunna ställa krav på efterbehandling.


För verksamhetsutövare lönar det sig ofta att göra en egen utredning som kan tillföra ny kunskap som möjliggör en reducering av ansvaret, visar att det inte föreligger ansvar alternativt bekräfta att den ansvarsutredning som tillsynsmyndigheten gjort. 


Behöver du hjälp med en ansvarsutredning eller att bedöma om ett föreläggande är rimligt så hjälper jag dig. Jag agerar även som ombud för verksamhetsutövare i frågor som rör förorenade områden.

 

förorenad mark, bangård

Miljörätt

Inom miljörätten har Paneo rådgivning inom ett antal områden: 

 • anmälan och tillståndsprövningar för miljöfarliga verksamhet (9 kap. miljöbalken), 
 • miljökvalitetsnormer och vattenförvaltning,
 • miljökonsekvensbeskrivningar,
 • skydd av områden såsom biotopskydd, vattenskyddsområden, strandskyddsområden och Natura 2000-områden samt ersättningsfrågor,
 • artskydd,
 • tillsynsfrågor enligt 26 kap. miljöbalken,
 • avfall och
 • avlopp.


Med lång erfarenhet av tillståndsprövningar och tillsynsfrågor är jag ombud för verksamhetsutövare vid tillståndsprövningar samt ett stöd i de strategiska överväganden som krävs inför ansökan. Jag har arbetat med tillståndsprövningar enligt miljöbalken och tillsynsfrågor inom avfall, avloppsreningsverk, täkter, kemisk industri, livsmedelsindustri, masshantering, hamnverksamhet och vindkraft.


Jag gör även olika juridiska utredningar inom det miljörättsliga området och håller utbildningar avseende bland annat miljöfarlig verksamhet.


Vattenrätt

Sverige har en lång tradition av byggande vid vatten och i vatten. Redan under äldre vattenlagens tid placerades många av våra större industrier längs med kusten eller vid vattendrag och vår elförsörjning är beroende av vattenkraft.


Paneo har juridisk rådgivning inom vattenverksamheter för bl a tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till :

 • reglering av vatten för t.ex. vattenkraft eller dammar
 • byggande i vatten av t.ex. broar och kajer,
 • grundvattenbortledning för byggande, dricksvattenbehov eller bevattning och
 • muddring.Jag gör juridiska utredningar som rör vattenverksamheter och agerar som ombud i både tillsyns- och tillståndsärenden rörande vattenverksamhet.

 

vattenfall, vattenrätt

VA-juridik

Vatten och avlopp är en självklarhet i Sverige idag men det är inte alltid självklart hur behovet av vatten och avlopp ska tillgodoses på den enskilda fastigheten.


Kommunerna har ansvaret för att anordna allmänna vattentjänster enligt lagen om allmänna vattentjänster.


VA-juridiska frågor som Paneo kan bistå med:


 • kommunernas skyldighet att ordna allmänna vattentjänster,
 • verksamhetsområdets omfattning,
 • frågor om anläggningsavgifter och bruksavgifter,
 • ansökan om åtgärdsförelägganden och utdömande av vite enligt lagen om allmänna vattentjänster och
 • anslutningstvång.


Jag gör utredningar inom det VA-juridiska området och agerar som ombud i mål rörande VA-frågor i mark- och miljödomstolarna. 
 

Kontakt

 
 
 
 
 
 


Om behandling av dina personuppgifter kan du läsa här.


Paneos allmänna villkor finner du nedan.